OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (DSGVO) (od grudnia 2022 r.)

DATA PROTECTION DECLARATION According to the General Data Protection Regulation (DSGVO) (from December 2022)

Wprowadzenie
Wytwórnia oliwy z oliwek Macchia Verde Bio prowadzi swoją stronę internetową pod domeną internetową https://oliwa-z-oliwek.com, wszystkie subdomeny należące do tych domen, jak również związane z nimi narzędzia i aplikacje oprogramowania online i offline, mogą być zasadniczo używane bez konieczności podawania danych osobowych. O ile na naszych stronach pobierane są dane osobowe (np. nazwisko, adres lub adresy e-mail), to w miarę możliwości odbywa się to zawsze na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Niniejszym wyraźnie zabrania się wykorzystywania przez osoby trzecie danych kontaktowych opublikowanych w ramach zobowiązania do nadruku do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, na przykład za pośrednictwem spamu.

Polityka prywatności w zakresie korzystania z Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, Państwa adres IP zostanie uprzednio skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach umawiających się w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam obcięty. Google wykorzystuje te informacje na zlecenie operatora tej strony internetowej w celu oceny korzystania z niej przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia im innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z internetu. Adres IP przekazany z Państwa przeglądarki w ramach Google Analytics nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej. Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu przez Google informacji o Państwa korzystaniu ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) generowanych przez pliki cookie i przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Prawa do zdjęć
Wszystkie fotografie i obrazy na tej stronie są wykorzystywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Wszystkie osoby przedstawione na zdjęciach na tej stronie internetowej wyraziły zgodę na wykorzystanie zdjęć, a zatem ich wykorzystanie jest dozwolone zgodnie z § 22 niemieckiej ustawy o prawie autorskim do dzieł sztuki (KunstUrhG).
Przetłumaczono za pomocą www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Introduction
The Macchia Verde Bio olive oil factory operates its website under the Internet domain https://oliwa-z-oliwek.com/wp_oem-pl, all sub-domains belonging to these domains, as well as the associated online and offline software tools and applications, can generally be used without the need to provide personal data. Insofar as personal data (e.g. name, address or e-mail addresses) are collected on our pages, this is always done on a voluntary basis, as far as possible. This data will not be passed on to third parties without your express consent.

We point out that data transmission on the Internet (e.g. communication via e-mail) can have security gaps. Complete protection of data against access by third parties is not possible.

The use by third parties of contact data published within the framework of the imprint obligation to send advertising and information material that has not been expressly requested is hereby expressly prohibited. The operators of the pages expressly reserve the right to take legal action in the event of unsolicited sending of advertising information, for example through spam mails.

Privacy policy for the use of Google Analytics
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google Inc. („Google”). Google Analytics uses „cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyse how users use the site. The information generated by the cookie about your use of this website is usually transferred to a Google server in the USA and stored there. In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP address will be truncated beforehand by Google within the member states of the European Union or in other Contracting States to the Agreement on the European Economic Area.

Only in exceptional cases will the full IP address be transferred to a Google server in the USA and truncated there. Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing them other services relating to website activity and internet usage. The IP address transmitted from your browser as part of Google Analytics will not be merged with any other data held by Google.

You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser; however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also prevent Google from collecting information on your use of the website (including your IP address) generated by the cookie and processing this data by Google by downloading and installing the browser plug-in available at the following link:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Image rights
All photographs and images on this website are used in accordance with data protection regulations. All persons depicted on the photographs on this website have given their consent to the use of the photographs, and their use is therefore permitted in accordance with § 22 of the German Art Copyright Act (KunstUrhG).

Who we are

Our website address is: macchiaverdebio.com .

What personal data we collect and why

Contact forms

Cookies

When you post a comment on our website, it may mean that you consent to your name, email address and website being stored in cookies. This is a handy feature so you don’t have to enter all this information again the next time you post a comment. These cookies are kept for one year.

If you have an account and log in to this website, we will place a temporary cookie to determine whether your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is deleted when you close your browser.

When you log in, we will set some cookies to store your login details and viewing options. Login cookies expire after two days and display option cookies expire after one year. If you select „stay logged in” when you log in, your log in will be maintained for a fortnight. When you log out of your account, the log-in cookies are deleted.

When you edit or publish an article, an additional cookie is stored in your browser. This cookie contains no personal data and only refers to the post ID of the article you just edited. The cookie expires after one day.

Embedded content of other websites

Messages on this website may contain embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded contents from other websites behave exactly as if the visitor had visited the other website.

Those websites may collect information about you, use cookies, embed additional third-party tracking services and record your interaction with that embedded content, including your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to this website.

Analytics services

Who we share your information with

How long we keep your information

When you post a comment, it is stored indefinitely, including metadata. This allows us to automatically detect and approve follow-up comments, rather than keeping them in a moderation queue.

For users who register on our website, we also store the personal information they provide in their user profiles. All users can view, change or delete their personal information at any time (the user name cannot be changed). Administrators of the website can also view and modify this information.

What rights do you have to your information

If you have an account on this website or have posted comments, you may request an export of your personal information from us, including any information you have provided to us. You may also request that the personal information we hold about you be deleted. This does not include data that we need to keep for administrative, legal or security purposes.

Where we send your information

Comments from visitors may be examined by an automated spam control service.