Warunki ogólne

1. Ogólne

Wszystkie usługi świadczone przez olivenoel-muehle.de na rzecz klienta lub odwiedzającego opierają się wyłącznie na poniższych Ogólnych Warunkach Handlowych. Odmienne regulacje obowiązują tylko wtedy, gdy zostały indywidualnie uzgodnione pomiędzy olivenoel-muehle.de i klientem.

2. Zawarcie umowy

2.1 Oferty Sklepu Internetowego stanowią niewiążące zaproszenie dla klienta do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

2.2 Składając zamówienie na wybrany towar w Internecie, Klient składa wiążącą ofertę zawarcia umowy sprzedaży.

2.3 Wytwórnia oliwy z oliwek Macchia Verde Bio niezwłocznie, a najpóźniej w chwili otrzymania zamówienia, potwierdzi jego przyjęcie. Potwierdzenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem z naszej strony. Przyjęcie oferty przez nas ma miejsce dopiero w momencie dostarczenia przez nas towarów do wysyłki. Otrzymasz pisemne potwierdzenie wysyłki pocztą elektroniczną. Klient jest jednak związany swoją ofertą przez okres maksymalnie 14 dni, o ile nie poczyniono innych ustaleń (zamówienie zwrotne, dostawa w przypadku ponownej dostępności).

2.4 Przedmiotem umowy jest towar zamówiony przez klienta. W odniesieniu do jakości obowiązuje opis oferty, w przeciwnym razie stosuje się § 434 ust. 1 zdanie 3 BGB.

3. Umowa dotycząca kosztów zwrotu towaru, prawa do odstąpienia od umowy, wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

Uzgodnienie sposobu ponoszenia kosztów: Jeżeli skorzystają Państwo z prawa odstąpienia od umowy, ponoszą Państwo regularne koszty zwrotu towaru, jeżeli dostarczony towar odpowiada zamówionemu i jeżeli cena towaru podlegającego zwrotowi nie przekracza kwoty 40 EUR lub jeżeli w przypadku wyższej ceny towaru w chwili odstąpienia od umowy nie dokonali Państwo jeszcze zapłaty wzajemnej lub uzgodnionej w umowie zapłaty częściowej. W przeciwnym razie dostawa zwrotna jest dla Państwa bezpłatna.

Prawo do odstąpienia od umowy:
Obowiązują przepisy, z którymi można się zapoznać tutaj.

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy:
Jeżeli towar został wyprodukowany zgodnie ze specyfikacją klienta lub wyraźnie dostosowany do Państwa osobistych potrzeb lub ze względu na swój charakter nie nadaje się do zwrotu. Dotyczy również innych przypadków z § 312d ust. 4 BGB. Przetłumaczono za pomocą www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

4. Dostawa

4.1 Wszystkie produkty zostaną dostarczone natychmiast, jeśli są dostępne w magazynie. Twoje zamówienie zostanie dostarczone do krajów na terenie Unii Europejskiej, które możesz wybrać w kasie.

4.2 Okres dostawy na terenie Unii Europejskiej wynosi zazwyczaj 5-7 dni, chyba że zaznaczono inaczej. Bardziej szczegółowe informacje wraz z numerem przesyłki zostaną podane podczas śledzenia przesyłki lub na stronach informacyjnych danego dostawcy usług logistycznych.

4.3 Jeśli dany artykuł nie będzie dostępny w krótkim czasie, poinformujemy Cię e-mailem o przewidywanym czasie dostawy lub zaproponujemy Ci artykuł alternatywny.

5. Koszty opakowania i wysyłki

Obowiązują warunki pakowania i wysyłki, z którymi można zapoznać się tutaj.

6. Płatność, zastrzeżenie własności

6.1 Wszystkie podane ceny są cenami brutto w euro i zawierają podatek od wartości dodanej Republiki Włoskiej w wysokości 4% lub 21%. Obowiązują ceny obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

6.2 Obowiązują metody płatności oferowane w kasie. Preautoryzacja ma miejsce w momencie skompletowania zamówienia i jest zatwierdzana w momencie wystawienia faktury. Odbywa się to w tym samym czasie, co dopuszczenie do wysyłki. Otrzymasz osobną wiadomość na ten temat. Ponadto obowiązują warunki płatności dostawców usług PayPal Inc. i Stripe Inc.

6.3 Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do momentu uiszczenia pełnej zapłaty (zastrzeżenie własności zgodnie z §§ 158, 449 BGB). Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o każdym przypadku zajęcia towaru zastrzeżonego przez osoby trzecie poprzez przekazanie nam dokumentów niezbędnych do interwencji; dotyczy to również innych form utraty wartości. Niezależnie od tego klient jest zobowiązany do uprzedniego poinformowania osób trzecich o istniejących prawach do towaru.

7. Gwarancja

Jeżeli świadczenie uzupełniające zostało wykonane w drodze dostawy zastępczej, klient jest zobowiązany do zwrotu nam na nasz koszt dostarczonego towaru w ciągu 30 dni. Zwrot wadliwego towaru odbywa się zgodnie z przepisami ustawowymi. Zastrzegamy sobie prawo do żądania odszkodowania za szkody na warunkach określonych przepisami prawa. Umowy uzupełniające są ważne tylko w formie pisemnej.

8.  Odpowiedzialność za wady

8.1 Olivenoele.com ponosi odpowiedzialność w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa zgodnie z przepisami ustawowymi. Odpowiedzialność za gwarancje jest niezależna od winy. W przypadku lekkiego niedbalstwa sklep internetowy ponosi odpowiedzialność jedynie za szkody na życiu, ciele lub zdrowiu lub za naruszenie istotnych zobowiązań umownych zgodnie z przepisami ustawy o odpowiedzialności za produkt. Roszczenie o odszkodowanie z tytułu naruszenia istotnych obowiązków umownych w wyniku lekkiego niedbalstwa jest jednak ograniczone do przewidywalnych szkód typowych dla umowy, o ile nie istnieje odpowiedzialność za utratę życia, ciała lub zdrowia. Sklep internetowy odpowiada w takim samym stopniu za winy osób działających w jego imieniu i przedstawicieli.

8.2 Postanowienie powyższego punktu (8.1) rozciąga się na odszkodowania uzupełniające, odszkodowania zastępujące świadczenia oraz roszczenia o zwrot daremnych nakładów, niezależnie od podstawy prawnej, w tym odpowiedzialność za wady, opóźnienie lub niemożliwość wykonania. Przetłumaczono za pomocą www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

9. Ochrona danych

Obowiązuje nasza polityka prywatności, którą można znaleźć here .

10. Prawa autorskie

Treści i dzieła stworzone na tych stronach przez Macchia Verde Bio podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie wykraczające poza granice prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie niniejszej witryny jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile zawartość tej witryny nie została stworzona przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeżeli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o stosowne powiadomienie nas o tym. W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu praw autorskich, niezwłocznie usuniemy takie treści.

11. treści i linki na naszych stronach

11.1 Treści zawarte na naszych stronach zostały stworzone z największą starannością. Nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności za ich poprawność, kompletność i aktualność. Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnym prawem według § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na działalność niezgodną z prawem. Obowiązki usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji wynikające z prawa ogólnego pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa. Jeżeli dowiemy się o takich naruszeniach, niezwłocznie usuniemy odpowiednie treści.

11.2 Nasza strona zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu.
Dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treść stron, do których odsyłają linki, odpowiada ich właściciel lub operator.

W momencie umieszczania linków na stronach, do których one prowadzą, sprawdzono je pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. W momencie zamieszczania linków nie udało się zidentyfikować nielegalnych treści. Stała kontrola treści stron, do których odsyłają linki, nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych przesłanek wskazujących na naruszenie prawa. Jeżeli dowiemy się o naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy takie linki. Przetłumaczono za pomocą www.DeepL.com/Translator (wersja bezpłatna)

12. postanowienia końcowe

Wyklucza się obowiązywanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów; zastosowanie ma prawo niemieckie. Wraz z zamówieniem akceptowane są ogólne warunki handlowe sklepu internetowego.
Jeżeli klient nie posiada ogólnej właściwości sądowej w Niemczech lub w innym państwie członkowskim UE, wyłączną właściwością sądową dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest nasza siedziba: Sąd Rejonowy w Bari (BA).

§ [NR] Code of Conduct

In relation to its online shop [https://macchiaverde-bio.shop/pl/], the Vendor has subjected itself to the quality criteria of OnTrustNet „OnTrustNet Verified Online Shop”, which can be viewed at the following link https://ontrust.net/shop-guetesiegel-anforderungen.

W odniesieniu do swojego sklepu internetowego [macchiaverde-bio.shop/pl/], Sprzedawca poddał się kryteriom jakości OnTrustNet „OnTrustNet Verified Online Shop”, z którymi można zapoznać się pod następującym linkiem www.ontrust.net